Hole.io

הזז את הבור העגול ונסה לבלוע חפצים שונים בדרך ככל שיותר מכוניות, בתים, עצים או דברים אחרים בדרך יכנסו לחור, כך החור שלך יהיה גדול יותר. יש להיזהר ממתחרים אחרים שיכולים גם הם לבלוע את החור שלך, אם הם גדולים יותר.